More Website Templates @ TemplateMonster.com. December03, 2012!

Teachers Agency

บริการครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เจล บริษัท เจล เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

               เจลเป็นองค์กรบริษัทเจลและโรงเรียนสอนภาษาโดยเน้นด้านภาษาอังกฤษซึ่งมีบริการอบรม-จัดหาครูต่างชาติไปยังโรงเรียนและบริษัท/ห้างร้านต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วภูมิภาค ซึ่งดำเนินธุรกิจนี้มาแล้ว7ปีและมี 5 สาขาใน 3 จังหวัดได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม และนครนายก ครูต่างชาติของบริษัทเจลฯเป็นเจ้าของภาษาจาก  6 ประเทศตามกระทรวงศึกษาฯกำหนด เช่น สหรัฐอเมริกา/ อังกฤษ/ แคนาดา/ นิวซีแลนด์/ ออสเตรเลีย และ ไอร์แลนด์นอกจากนั้นยังมีครูฟิลิปปินส์และจีนซึ่งล้วนแล้วผ่านการอบรมทั้งด้านคุณภาพการสอน ประสบการณ์และเทคนิคในการสอนอย่างสมบูรณ์และมืออาชีพ รวมทั้งบริษัทเจลฯยังจัดหาครูเฉพาะรายวิชาตามความต้องการของโรงเรียน อาทิเช่น คณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ ฟิสิกส์/ เคมี/ ชีววิทยา/ สังคม/ ภูมิศาสตร์/ วัฒนธรรม และอื่นๆอีกด้วย

               บริษัทเจลฯมั่นใจในศักยภาพครูเจ้าของภาษาและอีกหลากหลายเชื้อชาติภายใต้การจัดการของบริษัทจะสามารถส่งเสริมความรู้ให้ก้าวหน้าและพร้อมเป็นหน่วยงาน คัดสรรครูที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของแต่ละโรงเรียนให้ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละโรงเรียน บริษัทและห้างร้านต่างๆ

คุณสมบัติโดดเด่นของ บริษัทเจลฯ

            - บริษัทเจลฯ มีครูสอนทดแทน ในกรณีครูต่างชาติประจำขาดงาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯพร้อมจัดส่งครูใหม่ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์           
            - ทั้งนี้กรณีที่โรงเรียนไม่พึงพอใจในคุณภาพครูของบริษัทฯ ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนครูท่านใหม่ภายในเวลาที่กำหนด

            - บริษัทเจลฯ รับผิดชอบเรื่องวีซ่าของครูต่างชาติ NON-B และหนังสือ WORK PERMIT ใบผ่อนผันจากคุรุสภา โดยทางบริษัทฯจะช่วยลดภาระเอกสารของธุรการ กล่าวคือโรงเรียนเพียงขอเอกสารจากเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนบริษัทฯ จะเป็นตัวกลางจัดการแทนโรงเรียนให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
            - บริษัทเจลฯ บริการจัดหาอพาร์ทเม้นท์ที่ใกล้ สะดวกต่อการเดินทางในการทำงานแก่ครูต่างชาติ
            - ในกรณีที่โรงเรียนต้องการร้องเรียน ติชม สามารถทำได้โดยการติดต่อกับหัวหน้าครูต่างชาติของบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่คอยประสานงานระหว่างครูต่างชาติและโรงเรียนอย่างทันถ่วงทีในทุกกรณี รวมทั้งมีการเข้าไปประเมินครูที่โรงเรียนทุกๆ 1 -2 เดือน
            - บริษัทเจลฯ สามารถปรับหลักสูตรการสอนของครูให้ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนได้
            - บริษัทเจลฯ มีบริการดูแลครูต่างชาติสม่ำเสมอ หลังจากที่ครูต่างชาติได้รับการบรรจุเป็นพนักงานครูในโรงเรียนนั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะมีทีมงานดูแลครูต่างชาติทุกสัญชาติในการประเมินการสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนสำหรับครูต่างชาติเป็นรายบุคคล
            - ครูต่างชาติของบริษัทเจลฯ ได้รับการการันตีและอบรมจากศูนย์ฝึกสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศจากหน่วยงานที่ได้รับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ

ครูต่างชาติของ บริษัทเจลฯ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีบุคลิกที่ดี โดยมีหลักการคัดเลือกดังนี้ 
            1. รวบรวมใบสมัครพร้อมประวัติรูปถ่ายของผู้สมัคร  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนเท่านั้นจะได้รับการนัดหมายให้มาสัมภาษณ์ และจัดเตรียมคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยทีมงานคัดสรรมืออาชีพ 
            2. สัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยผู้สมัครที่มีที่พักในประเทศไทย บริษัทเจลฯ จะเชิญให้มาสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนผู้สมัครที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทเจลฯ จะสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และโปรแกรมสไกป์ 
            3. ตรวจสอบบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครทุกครั้ง และพิจารณาจากการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย โดยให้ผู้สมัครได้มีการทดสอบการสอนสดๆ ให้พิจารณาเพื่อประกอบกับข้อมูลที่กรอกไว้ในประวัติของผู้สมัครเอง 
            4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงานครู ประจำในแต่ละโรงเรียน 
            5. นัดหมายทำสัญญา ระหว่างครูต่างชาติกับบริษัทเจลฯ และนัดหมายรับการอบรมจากทางบริษัทฯ

Recruit Teachers

Requirements to teach in Thailand 1. Applicants should have degree. This is a requirement for placement...

Read more