More Website Templates @ TemplateMonster.com. December03, 2012!

ผลสอบการแข่งขันชิงทุนการศึกษา
โครงการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
GEL
ประจำปี 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษา


No.

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน
Multiple
Choices
(100)
Writing
(50)
Total Score
(150)
1
นายศิริ อัสราษี อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
65
47
112
2
เด็กหญิงชนากานต์ วิจิตร บูรณะรำลึก
64
46
110
3
นางสาวรัชนีกร อ่วมศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา
65
41
106
4
นายอรรถพล ผานัด มหาวิทยาลัย
72
34
106
5
นางสาวปวีณา เจริญมาศ สตรีทุ่งสง
64
39
103
6
นางสาวกรชนก รักษ์กำเนิด สตรีทุ่งสง
62
40
102
7
นางสาวณัฐณิชา วังบุญคง สตรีทุ่งสง
54
47
101
8
นางสาวศกลรัตน์ เสนขวัญแก้ว สตรีทุ่งสง
55
45
100
9
นายคณิน หนูราช สตรีทุ่งสง
65
35
100
10
นางสาวพิมพ์พลอย พรมทอง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
63
37
100
11
นางสาวคณิตา สมานทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
62
38
100
12
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณชาตรี บูรณะรำลึก
58
41
99
13
นางสาวธมลวรรณ เกตนะ หาดใหญ่วิทยาลัย
56
43
99
14
นางสาวฟาตอนะห์ บินฮายีอาแว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64
35
99
15
เด็กหญิงโซฟี มอร์ หาดใหญ่วิทยาลัย
62
35
97
16
นางสาวนันทิศา ศรียา มหาวิทยาลัยบูรพา
61
34
95
17
นางสาวณัฐมน พลเดช บูรณะรำลึก
50
44
94
18
นายนัศรุดดีน สุมาลี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
57
36
93
19
เด็กชายกฤติพงศ์ มานะชำนิ หาดใหญ่วิทยาลัย
50
40
90
20
เด็กชายกันตพงศ์ กิติยามาศ หาดใหญ่วิทยาลัย
56
34
90
21
เด็กหญิงเฮเลนา เจน ลัค หาดใหญ่วิทยาลัย
53
35
88
22
นายคณาธิป บรรจงละเอียด หาดใหญ่วิทยาลัย
46
42
88
23
เด็กหญิงยุวลักษณ์ อุทัยรังษี หาดใหญ่วิทยาลัย
49
37
86
24
นายพชรพล อ่อนละมูล สมุทรสาครวิทยาลัย
53
33
86
25
นายศุภกร ตั้งใจมั่น สภาราชินี
60
26
86
26
เด็กชายปวริศร์ ปั้นอุดม อัสสัมชัญ
51
33
84
27
เด็กหญิงเกณิกา จันทร์ทอง หาดใหญ่วิทยาลัย
51
33
84
28
เด็กหญิงพัชราพรรณ วิวัฒนานนท์ บูรณะรำลึก
43
41
84
29
นางสาวธีรดา จิตราวุธ สภาราชินี
47
37
84
30
เด็กหญิงชนิกานต์ เกตนะ หาดใหญ่วิทยาลัย
48
35
83
31
เด็กหญิงพัธรมัย มณีช่วง หาดใหญ่วิทยาลัย
51
32
83
32
นางสาวกฤติญา หนูพิชัย สตรีทุ่งสง
49
34
83
33
นางสาวปราณปริยา โสพรรณโชติ สตรีทุ่งสง
43
40
83
34
เด็กหญิงเกศกนก มุสิกุล มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
51
31
82
35
นางสาวพิริยา ผุดผ่อง ปทุมเทพวิทยาคาร
47
35
82
36
เด็กหญิงภิรมณ ศรีสุข จุฬาภรราชวิทยาลัย ตรัง
39
42
81
37
นางสาวนฤมล ปลอดอินทร์ สตรีทุ่งสง
47
34
81
38
นายประวีณ สู้ไชยชนะ สตรีทุ่งสง
47
34
81
39
นางสาวณริศรา ทองจิต สตรีทุ่งสง
45
35
80
40
นางสาวสุชานัน สุดชาฏา สตรีทุ่งสง
41
39
80
41
นายเตชินท์ ชูทอง สภาราชินี
47
33
80
42
เด็กหญิงวงศ์ศุลี บุญแสวง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
58
21
79
43
เด็กหญิงจิราพิชญ์ เทพรักษ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
57
22
79
44
เด็กชายฉัตรมงคล ชูไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัย
45
34
79
45
นางสาวชุลิตา คงท่าฉาง สตรีทุ่งสง
41
38
79
46
นางสาวพลอยนภัส เจริญพานิช ปทุมเทพวิทยาคาร
43
35
78
47
นางสาววชิรินทรา ขวัญเมือง สตรีทุ่งสง
45
32
77
48
นางสาววรพนิต สุวรรณหมัด บูรณะรำลึก
42
35
77
49
เด็กหญิงชนัญชิดา รัศมีคุณธรรม สมุทรสาครวิทยาลัย
42
34
76
50
นางสาวนภัสสร นาคเกลี้ยง สตรีทุ่งสง
46
30
76
51
เด็กหญิงศดานันท์ แก้วกลิ่นจันทร์ สมุทรสาครวิทยาลัย
38
37
75
52
นายกันต์ศุกณัช เกื้อกิ้ม สตรีทุ่งสง
43
32
75
53
นายปิยพนธ์ ลายพยัคฆ์ สตรีทุ่งสง
36
38
74
54
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เชาวน์เสฏฐกุล บูรณะรำลึก
42
31
73
55
เด็กชายชนินทร์ ทรัพย์แก้ว สภาราชินี
44
28
72
56
เด็กหญิงทักบิญ มุ่งดี บูรณะรำลึก
42
30
72
57
เด็กหญิงแทนมาตา ชนะชัยวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย
37
35
72
58
นางสาวขวัญกมล ทรงศิลา ปทุมเทพวิทยาคาร
36
36
72
59
นางสาวจิรัชญา ปลอดทุกข์ สภาราชินี
38
34
72
60
นางสาววรรณลดา รัตถา ปทุมเทพวิทยาคาร
36
35
71
61
เด็กหญิงเขมจรา แสนราช หาดใหญ่วิทยาลัย
35
35
70
62
เด็กหญิงฐิติกานต์ เหรียญขำ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
47
23
70
63
เด็กชายชัชนันท์ แสงจันทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
46
24
70
64
เด็กหญิงอลีนา ตัณ หาดใหญ่วิทยาลัย
37
32
69
65
นายอมรกิตติ รักอาชีพ สตรีทุ่งสง
35
34
69
66
นางสาวนุชจรี ชินทะวัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
35
34
69
67
เด็กชายปฎิภาณ บุญแล หาดใหญ่วิทยาลัย
38
30
68
68
เด็กหญิงณิชาภัทร รัตนเย็นใจ หาดใหญ่วิทยาลัย
43
25
68
69
นางสาวเมธาทิพย์ รอดสีเสน สตรีทุ่งสง
35
33
68
70
นายจิรายุ นาบุญ สตรีทุ่งสง
37
31
68
71
เด็กหญิงนวพร ลีสุรวณิช บูรณะรำลึก
33
34
67
72
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ บุญยัง บูรณะรำลึก
45
22
67
73
นางสาวพิชชา ดำปัน สภาราชินี
38
29
67
74
นางสาวกัลยาณี วรพัฒนากร ปทุมเทพวิทยาคาร
34
32
66
75
เด็กชายอัครวิชญ์ ศรีดี สาธิตปทุมวัน
32
33
65
76
เด็กหญิงอัยยรัตน์ ศรีสุทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย
37
28
65
77
นางสาวสิริกาญจน์ รีรมย์ ปทุมเทพวิทยาคาร
32
33
65
78
เด็กหญิงธันยชนก ไพมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธ
40
25
65
79
เด็กหญิงภัทราวดี หอมรส มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
39
25
64
80
เด็กหญิงสินีพิชญ์ อัมพรกลิ่นแก้ว อัสสัมชัญ
30
34
64
81
เด็กหญิงธันยพร มะโน หาดใหญ่วิทยาลัย
38
25
63
82
นางสาวรวิวรรณ นราวิษฏ์วงศ์ ปทุมเทพวิทยาคาร
32
31
63
83
นางสาววารุณี เทพแพง ปทุมเทพวิทยาคาร
38
25
63
84
นางสาวชนิตา หมอกเจริญ สมุทรสาครวิทยาลัย
37
25
62
85
เด็กหญิงชามาวีร์ อ่อนดำ หาดใหญ่วิทยาลัย
36
25
61
86
นางสาวกอบกุล รัตนรัตน์ สตรีทุ่งสง
30
31
61
87
นางสาวญาณิศา ไชยฤทธิ์ สตรีทุ่งสง
34
27
61
88
เด็กหญิงมลฑิรา แก้วเรือง สุราษฎร์ธานี
36
25
61
89
เด็กชายณยศ รามศรี บูรณะรำลึก
30
30
60
90
เด็กชายปิยากร เมืองรอด หาดใหญ่วิทยาลัย
45
15
60
91
เด็กหญิงอาทิติญา บัวแก้ว มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
35
25
60
92
นางสาวเกศรา หนูดำ สตรีทุ่งสง
50
10
60
93
นางสาวภัทรานิษฐ์ จุระกะนิสก์ สตรีทุ่งสง
40
20
60
94
นางสาวณัฐวดี นองทรัพย์ สตรีทุ่งสง
33
25
58
95
นายภควัต ดุลกลาง สภาราชินี
32
24
56
96
เด็กหญิงปาลิสา ดอกกะถิน หาดใหญ่วิทยาลัย
43
12
55
97
เด็กหญิงวิศรุตา จันทร์ขาว มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
36
17
53
98
เด็กหญิงสารภี ใจกล้า มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
31
22
53
99
นายภาคภูมิ ล้ำประเสริฐ สตรีทุ่งสง
38
15
53
100
เด็กชายวรัท อ้ายคำ หาดใหญ่วิทยาลัย
34
18
52
101
เด็กหญิงติชิลา คลังแสง มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
28
24
52
102
เด็กหญิงชญซ์ทิเนษต์ ชูแก้ว พะตงประธานคีรีวัฒน์
24
27
51
103
เด็กหญิงชลนิภา นวนเนียม มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
24
27
51
104
เด็กหญิงพิยดา พูลสวัสดิ์ พะตงประธานคีรีวัฒน์
36
14
50
105
เด็กหญิงรวมฤทัย เมืองโคตร มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
40
10
50
106
นางสาวอารียา นาคินทร์ สตรีทุ่งสง
35
15
50
107
นายภานุพงศ์ จันทร์แผ้ว บูรณะรำลึก
26
23
49
108
เด็กหญิงณัฏฐา เลี้ยงสกุล บูรณะรำลึก
24
23
47
109
เด็กหญิงสวรส สิงห์อินทร์ ปัญญาวิทย์
23
23
46
110
นางสาวพรพรรณ คงฤทธิ์ สตรีทุ่งสง
40
5
45
111
เด็กชายณัฐกร แสงจันทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
25
20
45
112
นางสาวสุพิชญา เนาวสุข สตรีทุ่งสง
29
15
44
113
เด็กหญิงปรีดิ์ญากุล แสงจันทร์ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
28
15
43
114
เด็กหญิงพรรณราย ศรีม่วง มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
28
15
43
115
นางสาวชวิสา บุญราษฏร์ สตรีทุ่งสง
38
5
43
116
เด็กหญิงชลฉัตร แสงจันทร์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
31
12
43
117
เด็กหญิงพานทองแก้ว สุวรรณรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
31
10
41
118
เด็กหญิงพรภัทร สุขพัฒน์ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
30
10
40
119
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สีสืบ พะตงประธานคีรีวัฒน์
23
17
40
120
เด็กหญิงเอื้ออารี สุวรรณกิจ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
29
10
39
121
เด็กหญิงอิสรีญา อิสภาโร มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
23
14
37
122
นางสาวพัณณิตา ลิ่มนา สภาราชินี
36
0
36
123
เด็กชายธีร์ธนัตถ์ ชูชนะกิจ สุราษฎร์ธานี
25
10
35
124
นางสาวสุนิสา แสงจันทร์ สตรีทุ่งสง
29
5
34
125
เด็กหญิงปิติรัตน์ สังข์ทอง มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
25
8
33
126
เด็กหญิงวิภวาณี เล็กแก้วเกื้อ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
22
10
32
127
เด็กหญิงศุภานัน พูนสุวรรณ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
21
10
31
128
นางสาวภัทรียา มีซี สมุทรสาครวิทยาลัย
31
0
31
129
เด็กหญิงพรรณนารา สุกใส พะตงประธานคีรีวัฒน์
21
8
29
130
นายภานุพงศ์ ลูกแก้ว สมุทรสาครบูรณะ
27
0
27
131
เด็กชายชิตณภัค กิ่งเกาะยาว สภาราชินี
26
0
26
132
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญสุข ห้วยยอด
25
0
25

ผลสอบระดับประถมศึกษา