Fashion

หลักสูตรอนุบาลหรรษา (Kindergarten)

โปรแกรมการใช้ทักษะการฟัง การเขียน การอ่าน การพูด การคิด ครบทุกทักษะ
- ทักษะการฟังและการพูด ใช้ทักษะการเรียนรู้กับครูชาวต่างชาติโดยตรง ฝึกฝนการฟังและตอบโต้อย่างเป็นธรรมชาติ
- ทักษะการเขียน การอ่าน และการคิด ใช้ทักษะการฝึกเขียนเส้นโค้ง Cursive writing การฝึกการลงสีสร้างทักษะกระบวนการคิดจินตนาการ
- มุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้อย่างสนุกสนานพร้อมการเรียนรู้คำศัพท์อย่างง่าย

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ฝึกการใช้สี ใช้ดินสอฝึกฝนทักษะการเขียนด้วยความสนุกสนาน และการพูดอย่างมั่นใจ

ทักษะเสริม 
- การเล่านิทาน และบทเพลงภาษาอังกฤษ เสริมการฟังและพลังแห่งจินตนาการ


ad banner