โครงการเยาวชนจีอีแอล (GEL)
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นมีนาคม 2561
ณ ประเทศ อังกฤษ นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์


          เปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่ประเทศ อังกฤษ นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม 2561 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

      เยาวชนจีอีแอล จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำได้

           โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการจะมีค่าใช้จ่ายจริงตามแต่ประเทศที่ผู้สอบเลือก แต่ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้วอยู่ภายใน 100 ลำดับ จะได้รับทุนหรือความช่วยเหลือตามลำดับที่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท โดยผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 โครงการจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้เต็มจำนวน  ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว)  และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย 
ภาพบรรยากาศการสอบของศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ลำดับคะแนนรายชื่อผู้เข้าสอบ (ประกาศผล 3 กุมภาพันธ์ 2561)

ผลสอบระดับประถม

ผลสอบระดับมัธยม